Z vaší země není možné zadat novou objednávku. United States

Internetový obchod - Koření-bylinky.cz - Reklamace a Odstoupení

 

 

Upozornění

Kupující je povinen před potvrzením převzetí zboží od dopravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození dopravou. Pokud ano, pak je povinen dále zkontrolovat obsah zásilky, zda došlo i k poškození zboží v zásilce. O takovém poškození je kupující povinen bez zbytečného odkladu, tedy ihned při převzetí informovat přepravce a požadovat sepsání protokolu o poškození zásilky, poté informovat i prodávajícího.

Za poškození zboží dopravou nese odpovědnost dopravce nikoliv prodávající !!


Pokud přijaté zboží vykazuje vady způsobené přepravou, musí je kupující uplatnit bez zbytečného odkladu ( § 599), práva z odpovědnosti za vady se může kupující domáhat u soudu, jen jestliže vady vytkl nejpozději do šesti měsíců po převzetí věci.

 

Reklamace

Záruční doba na poskytované zboží (pokud není výslovně uvedeno jinak) je 24 (dvacetčtyři) měsíců a začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Reklamaci může kupující uplatnit pouze písemně na naší adrese: Matunák František, Nový dvůr 28, 289 32 Oskořínek, nebo formou e-mailu, v tom případě prosím uveďte jako předmět zprávy REKLAMACE na email: reklamace@naradi-ferda.cz

Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Prodávající je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny (Vyhláška 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem

Popis reklamace musí obsahovat:

- označení reklamovaného zboží
- přesný popis závady a jak k ní došlo
- datum nákupu zboží
- vaši přesnou adresu a telefonické spojení
- zboží musí být řádně umyto a očištěno
- musí obsahovat veškeré náležitosti jako při koupi (návod,kabeláž apod.)
- kopii faktury/dodacího listu

Záruka se nevztahuje na zboží, které:


- nemá kompletní původní dokumentaci (faktura, doklad o zaplacení, dodací list, záruční list)
- není dodáno s kompletním příslušenstvím
- bylo poškozené při přepravě (nutno řešit s přepravcem)
- bylo mechanicky poškozené (roztržené, prořezané, propálené)
- bylo poškozené přírodními vlivy (voda, oheň, blesk nebo jiný elektrický výboj )
- zboží je doručeno k reklamaci po uplynutí záruční doby
- bylo poškozené nesprávným použitím v rozporu s návodem k použití nebo běžnými zásadami používání daného zboží
- bylo poškozené neodborným servisním zásahem

Reklamované zboží kupující dopraví (pouze zaslání) na místo uplatnění reklamace na vlastní náklady. V případě oprávněné reklamace dopraví prodávající opravené nebo nové zboží zákazníkovi zpět na své vlastní náklady. V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy Občanského a Obchodního zákoníku, má kupující možnost se domáhat, aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno za zboží nové, popřípadě může po dohodě od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny (poštovné a balné se nevrací). V případě neuznané Reklamace bude zboží vráceno kupujícímu na jeho náklady.

 

Vrácení zboží - Odstoupení od smlouvy §1829

Možnost bezdůvodného odstoupení od smlouvy, pokud je výrobek zakoupen prostředky komunikace na dálku (na Internetu), je z důvodu toho, že spotřebitel si nemá možnost výrobek předem prohlédnout nebo vyzkoušet, vyplývá z toho, že spotřebitel může výrobek rozbalit a vyzkoušet, avšak nemělo by se jednat o opotřebení, které bude zřejmé.

V souladu s ustanovením §1829, §1831, §1832 Občanského zákoníku má kupující právo od smlouvy odstoupit do 14 (čtrnácti) dnů od převzetí zboží, jde-li:

a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Lhůta se započítává dnem odeslání zboží na náklady kupujícího na adresu prodávajícího, popřípadě jen zaslání Odstoupení od smlouvy, a to písemně, emailem, nebo vyplněním a odesláním připraveného formuláře viz Odstoupení od smlouvy.

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv na dodávku zboží:

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,

d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,

k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo

l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, zboží bude přijato zpět při dodržení těchto podmínek:

  • - zboží musí být kompletní, naprosto neporušené a nepoužité
  • - zboží musí být doručeno prodávajícímu nepoškozené a dobře zabalené
  • - zboží musí být zasláno s doklady o koupi a s doklady a náležitostmi nutnými pro užívání věci (návod na užívání věci, záruční list apod.)

 

Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

Spotřebitel odpovídá Prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme po předchozí domluvě převodem na bankovní účet, nebo jiným domluveným způsobem, dle zákona do max 14 (čtrnácti) dní.
V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět.

§ 1830

Pokud podnikatel umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy na internetových stránkách, potvrdí spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

§ 1832

Ustanovení § 1832 odst. 4 nového občanského zákoníku explicitně uvádí, že „odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, podnikatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

§ 51

Prodávající má právo na úhradu nákladů souvisejících s vrácením zboží, vzniklých za případné vyčištění, přebalení apod, tedy uvedení vráceného zboží do původního stavu.


Fomulář pro Odstoupení od Smouvy ke stažení v PDF      Formulář pro Odstoupení od smlouvy ke stažení v DOC

 

Formulář pro Reklamaci v PDF       Formulář pro Reklamaci v DOC


Akceptovat

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací